Prezentace

Níže najdete zjednodušený program akce. Po kliknutí na modré názvy příspěvků jednoduše stáhnete prezentace ve formátu pdf.

STŘEDA
7. 11.
VELKÝ SÁL SÁL ERASMUS/DZS LABORATOŘ
10:00 – 10:30

20 let mezinárodního vzdělávání v ČR; Slavnostní zahájení

Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT
Dana Petrova, ředitelka DZS

10:30 – 11:30 Proč Česká republika potřebuje mezinárodní vzdělávání?
Úvodní panelová diskuze
Lenka Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku, UK
Jaroslav Miller, rektor UP
Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT
Moderátor: Don Sparling, MU
11:30 – 12:00 International Education in Europe
Markus Laitinen, bývalý prezident European Association for International Education
13:00 – 13:40 EAIE Barometer
Markus Laitinen, bývalý prezident European Association for International Education
Monitorovací seminář Erasmus+ pro vysoké školy
(Uzavřený seminář pro institucionální koordinátory)
Bridging the Gap: A Student Services Approach to International Education
Katherine Ford, Director of International Programs, FF UK
13:45 – 14:25 Fulbrightův program – nástroj akademických výměn i podpora internacionalizace
Hana Ripková, výkonná ředitelka Komise J. Williama Fulbrighta
Andrea Semancová, koordinátorka programů Komise J. Williama Fulbrighta
Zahraniční mobility: jak studenty nadchnout a pomoci jim překonat obavy
Jiří Preis, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci, FEK ZČ
14:55 – 15:35 Studentské spolky a univerzita. Kráska a zvíře?
Alexandra Spurná, Incoming Student Coordinator, ČVUT
Lukáš Pospíšil, manažer internacionalizace ČZU
Margarita Kuvaldina, Education Officer ESN CZ
Jak překonat jednu z bariér výjezdů: Uznávání mobilit v Erasmu
Lenka Stejskalová, prorektorka pro zahraniční vztahy, ŠAVŠ
Linda Filáčková, zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních styků, VŠE

Martin Vašek, vedoucí oddělení pro mobilitu, MU
Krizová komunikace se studenty
Ivana Pekařová, zástupkyně vedoucí Zahraničního oddělení, TUL
Lenka Škrábalová, vedoucí Odboru zahraničních vztahů, UK
– – – – – – – – – – –
Evropský sbor solidarity: Nový evropský program pro mládež
Petra E. Votočková, vedoucí odboru pro mládež, DZS
15:40 – 16:20 Od skupiny „Erasmáků“ po integrální součást studia: stav a trendy internacionalizace doma na českých vysokých školách
Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků, VŠE
Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, UK
Lenka Škrábalová, vedoucí Odboru zahraničních vztahů, UK
Pavel Mokrý, prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí, TUL
Ivana Pekařová, zástupkyně vedoucí Zahraničního oddělení, TUL
Renata Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy, OU
How to Facilitate Visa Procedure to Foreign Students in the Czech Republic?
Ivana Herglová, Erasmus Institutional Coordinator, UK
Šárka Marušáková, Visa Department, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Tereza Kotásková, Department of Higher Education, Ministry of Education Youth and Sports of the Czech Republic (prezentace projekt Student Mode)
Imane Hmiddou, international student
Erasmus Going Digital!
Joao Bacelar, EUF
16:25 – 17:00 Spuštění kampaně na podporu mobilit
Lucie Durcová, vedoucí informačního a komunikačního oddělení, DZS
ČTVRTEK
8. 11.
VELKÝ SÁL SÁL ERASMUS/DZS LABORATOŘ
9:30 – 10:10 Supporting, Measuring and Evaluating Internationalization at UPOL
Dalibor Mikuláš, Head of International Relations Office, UP

Jak na úspěšná strategická partnerství v Erasmu+
Andrea Černá, VŠE (prezentace projekt MIECAT)
Kateřina Maršíková, TUL (prezentace projekt SHARPEN)
Vít Pászto, MVŠO, (prezentace projekt Spationomy)

Možnosti e-learningu ve vzdělávání zahraničních studentů
Zdeněk Votruba, vedoucí Laboratoře výpočetních aplikací, TF ČZU
10:15 – 10:55 Internationalization at ŠKODA AUTO University, communication channels and talent programmes in ŠKODA AUTO
Barbora Bukovanová, koordinátorka zahraničního oddělení, ŠAVŠ
Denisa Římalová, administrativní pracovnice, ŠAVŠ
Tomáš Dostál, specialista spolupráce s VŠ, Škoda Auto

Teorie a praxe vládních stipendií
Ladislav Bánovec, ředitel Odboru mezinárodních vztahů, MŠMT
Josef Novotný, PřF UK (prezentace 

Dopady programu Erasmus+ na jednotlivce: Výsledky šetření fokusních skupin
Ivan Brhlík, vedoucí oddělení studií a analýz, DZS
– – – – – – – – – – – –
Internacionalizace studijních programů v informatice a matematice
Vladislav Kuboň, proděkan pro koncepci studia, MFF UK
11:25 – 12:05 Propagace studia v zahraničí od Z (zápis do studia) po A (Ambasador)
Linda Filáčková, zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních styků, VŠE
Pavlína Šenk Kopecká, koordinátorka zahraničních mobilit, VŠE
EEA grants 2014-2021: What is in it for higher education institutions?
Veena Gill, Senior Adviser, Diku
Uznávání zahraničního studia v rámci přijímacího řízení a jeho přínos pro internacionalizaci na Univerzitě Karlově
Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, UK
13:05 – 13:45 Proces přípravy mezinárodní marketingové strategie Ostravské univerzity
Tomáš Drobík, proděkan pro vnitřní a vnější vztahy, PřF OU
Program AKTION — zkušenosti, výzvy a dosažené úspěchy
Stefan Michael Newerkla, Universität Wien
– – – – – – – – – – – –
Česko-rakouské poznávání prostřednictvím projektů programu AKTION ČR – Rakousko
Milan Jeřábek, PřF MU
Mezinárodní spolupráce vysokých škol a nové trendy podnikatelského vzdělávání: projekt Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams
Lubomír Nenička, OPF SLU
13:50 – 14:30 Mobility Window: Hungarian Experience
Szabolcs Bokodi, Head of Higher Education Unit, TPF
CEEPUS summer and intensive course as a possible road of international cooperation
Michał Skowroński, Chief Specialist, NAWA
– – – – – – – – – – –
Nové cesty do Německa: Akademická informační agentura představuje nové programy DAAD
Lenka Drugová, pracovnice informačního centra, DAAD (prezentace AIA)
Enhance culture Exchange through international students!
Margarita Kuvaldina, Education Officer ESN CZ
Wim Gabriels, SocialErasmus Project Coordinator, Erasmus Student Network AISBL
15:00 – 16:00 Future of Erasmus
Francesca Maltauro, Policy Officer, European Commission
Uwe Brandenburg, Global Impact Institute, Managing Director
Stefan Zotti, Director General, ÖeAD, Vice-president, ACA
Szabolcs Bokodi, Head of Higher Education Unit, TPF

Wim Gabriels, SocialErasmus Project Coordinator, Erasmus Student Network AISBL
Moderátor: Christopher Medalis, International Education Expert
   

Medailonky hlavních hostů: 

Dana Petrova

Dům zahraniční spolupráce, ředitelka

V roce 2007 se stala vedoucím oddělení Erasmus v DZS v Praze. Byla zodpovědná za celkovou realizaci programu LLP / Erasmus v České republice. V letech 2011 až 2013 zastávala pozici ředitele Úřadu pro mezinárodní studia na Masarykově univerzitě v Brně. Dana má rozsáhlé zkušenosti s rozvojem a implementací mezinárodní strategie, vedením IRO a hodnocením kvality mezinárodních projektů. Od roku 2013 do roku 2014 byla členkou výboru pro konferenci programu EAIE a v současnosti je členem výboru EAIE Awards and Talent. V roce 2016 byla jmenována do funkce ředitelky DZS. 

Pavel Doleček

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek

Od konce roku 2017 působí jako pověřený náměstka ministra pro oblast vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Je odpovědný za koncepci a realizaci celonárodních politik, včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativního rámce a politiky financování. V minulosti působil jako český delegát v expertní komisi pro institucionální řízení vysokého školství v OECD. Dále zastává pozici v řídících komisích na veřejných univerzitách nebo v organizacích financovaných státem (Fulbrightova komise,Centrum vysokoškolských studií) jakož i v programových radách institucí poskytujících finanční podporu. 

Lenka Rovná

Univerzita Karlova, prorektorka pro evropskou problematiku

Založila a vedla katedru západoevropských studií na FSV UK. V letech 1999 – 2016 byla garantkou Centra excelence programu Jean Monnet v oboru Evropská studia (první svého druhu ve Střední a východní Evropě). Věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království. V roce 2004 byla jmenována francouzským prezidentem rytířkou Národního řádu za zásluhy ve prospěch evropské věci, v roce 2017 byla jmenována jejím důstojníkem. Je členkou několika vědeckých rad, evaluátorkou programů Jean Monnet a Horizon 2020 a členkou České komise UNESCO. 

Don Sparling

Masarykova univerzita

Na Torontské a Oxfordské univerzitě vystudoval anglický jazyk a literaturu. Od roku 1969 vyučoval v České republice angličtinu a více než třicet let působil jako pedagog na katedře anglistiky Masarykovy univerzity. Odtud přešel jako zakladatel a ředitel do Centra zahraničních studií, které vedl téměř 10 let a které se stalo klíčovým pracovištěm univerzity na podporu a rozvoj mezinárodního vzdělávání. Zasloužil se také o vybudování Středoevropské asociace kanadských studií a jako manažer vedl několik let Brno Expat Centre. 

Jaroslav Miller

Univerzita Palackého, rektor

Absolvoval řadu dlouhodobých badatelských a pedagogických pobytů na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Byl hlavním řešitelem sedmi vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Je členem řady vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians a International Commission for the History of Cities. Profesor Miller od roku 2012 zastává funkci rektora Univerzity Palackého.

Markus Laitinen

University of Helsinki

Markus má více než 20 let zkušeností s mezinárodním vysokoškolským vzděláváním v různých rolích na univerzitě v Helsinkách. Více než dekádu byl institucionálním koordinátorem univerzity v Erasmus+ a v současné době působí jako vedoucí oddělení mezinárodních záležitostí univerzity. S EAIE spolupracuje již od roku 1994, v roce 2013 koordinoval úspěšnou žádost univerzity o získání institucionální ceny EAIE pro internacionalizaci. Je také bývalým prezidentem EAIE. Během své kariéry byl nadšeným zastáncem integrované internacionalizace, na toto téma vydal i několik článků.

Wim Gabriels 

SocialErasmus Project Coordinator, Erasmus Student Network AISBL

Wim se zaměřuje na začleňování a sociální dopad mezinárodní mobility studentů, kombinuje své odborné znalosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání s komunikačními prvky. Jako člen představenstva Asociace studentů a absolventů programu Erasmus+ podporuje rozvoj internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání v rámci Evropy i v prostředí globálního vzdělávání. Jeho vášeň pro oblast vyplývá z pevného přesvědčení o dopadu mezinárodního vzdělávání na budoucí generace Evropy. 

Szabolcs Bokodi 

Tempus Public Foundation

Od roku 2012 je vedoucím oddělení pro vysokoškolské vzdělávání v Tempus Public Foundation, kde působí od orku 1999. Nyní zodpovídá za část programu Erasmus + pro vysokoškolské vzdělávání, program CEEPUS, EEA Granty – Stipendijní oblast, Bilaterální státní stipendia, Campus Mundi – projekt Evropského sociálního fondu v Maďarsku a projekt EHEA Reforms. V minulosti koordinoval projekt GenERAtion a podílel se na pracovní skupině Eurostatu “International Student Mobility Statistics”. 

Christopher Medalis

Univerzita Palackého, International Education Expert

Je expertem na mezinárodní vzdělávání v globálních programech a strategiích se sídlem v New Yorku. Má více než 25 let zkušeností s vedením strategických mezinárodních vzdělávacích iniciativ, navrhováním propagačních kampaní a řízením mezinárodních stipendijních programů a akademických výměn, kde zastupuje vlády, nadace, univerzity a korporace. V současné době působí jako mezinárodní poradce v mezinárodní kanceláři Univerzity Palackého v Olomouci v České republice. 

Francesca Maltauro

Policy Officer, Evropská komise

Vystudovala obor Překladatelství a tlumočniství na Boloňské univerzitě, kde také více než 7 let pracovala jako programová manažerka. Koordinovala mnoho mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus Mundus včetně několika zaměřených na region střední a východní Evropy. Na University of Kent v Bruselu se věnovala správě studentských záznamů a zajišťování kvality nabízených služeb. Nyní pracuje v Evropské komisi jako policy officer pro oblast vysokoškolského vzdělávání.

Stefan Zotti

 Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, generální ředitel

V roce 2007 se stal politickým poradcem ministra pro vědu a výzkum v oblasti národní a evropské politiky v oblasti výzkumu a inovací a v roce 2009 vedoucím kabinetu. V roce 2010 se Dr. Zotti stal členem kabinetu evropského komisaře pro regionální politiku Johannesa Hahna. Jedním z hlavních úkolů, kterými se zabýval, bylo upevnění vazeb mezi regionálním rozvojem a národními nebo regionálními výzkumnými a inovačními strategiemi v kontextu reformy evropské politiky soudržnosti. Od ledna 2016 působí jako generální ředitel rakouské Agentury pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu (OeAD GmbH). 

Veena Gill

Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education

Je hlavní poradkyní Diku – Norské agentury pro mezinárodní spolupráci a zlepšování kvality ve vysokoškolském vzdělávání. V současnosti se věnuje zejména analýze politik v oblasti řízení vysokoškolského vzdělávání. Působí jako zástupkyně Donorského státu v programu Fondy EHP. Má více než 25 let praxe z oblasti výzkumu a veřejné správy, má hojnou publikační činnost. Vystudovala mezinárodní vztahy na Australian National University v Canbeře. 

Michał Skowroński

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Má dvacetiletou zkušenost s řízením mezinárodních stipendijních programů financovaných polskou vládou, jako je např. CEEPUS, UNESCO, Stipendijní program L. Kirklanda a jiné bilaterální dohody. Polsko reprezentoval jako expert na mnoha mezinárodních konferencích. Zkušenosti získal na dvou ministerstvech – Ministerstvu pro národní vzdělávání a Ministerstvu pro vědu a vysokoškolské vzdělávání. 

Stefan Michael Newerkla

Rakouská akademie věd

Habilitoval prací o jazykových kontaktech mezi češtinou, slovenštinou a němčinou, od r. 2004 je profesorem západoslovanské jazykovědy na Vídeňské univerzitě. Je autorem řady monografií a více než 120 vědeckých článků, spolupracoval na učebnici češtiny, vedl několik vědeckých grantů, momentálně má dva projekty v SFB o němčině v Rakousku. Je řádným členem Rakouské akademie věd, dále mj. členem Akademického sněmu a Vědecké rady AV ČR, řídícího grémia programu AKTION ČR – Rakousko, představenstva Institutu pro dunajský prostor a střední Evropu (IDM) a místopředsedou Stálé konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) MZV ČR a rakouského BMEIA.